Η Εκτίμηση Ακινήτων αφορά την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου, η οποία επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους. 

Αρχικά εξετάζονται τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 

Στην συνέχεια γίνετε έρευνα για τα συγκριτικά μεγέθη ανάλογων ακινήτων στην περιοχή, καθώς και πρόσφατες συναλλαγές. 

Στην συνέχεια γίνετε η εκτίμηση της αξίας με την χρήση της κατάλληλης μεθόδου ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακίνητου αλλά και της περιοχής στην οποία βρίσκεται.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων σε όλη την Μεσσηνία βασιζόμενοι σε πραγματικά συγκριτικά στοιχεία της κτηματαγοράς και υπολογίζουμε την αγοραία αξία του ακινήτου χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες διεθνών κανονισμών. Το μεγάλο σε πλήθος αρχείο μας, μας επιτρέπει να έχουμε άμεση και ταχύτατη ανταπόκριση σε όλες τις περιοχές της Μεσσηνίας. 

Υπάρχουν προς παρουσίαση διάφοροι τύποι εκθέσεων εκτιμήσεων, πάντα μετά από προκαθορισμένο ραντεβού για κατ' ιδίαν ανάλυση. 

 

Συμβουλευτική Υπηρεσία

Έχουμε την δυνατότητα με μια απλή επίσκεψη στο γραφείο μας να σας παρέχουμε συμβουλές πάνω σε τεχνικά θέματα ή ακόμα και τον υπολογισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου σας με την βοήθεια της μεγάλης βάσης δεδομένων που διαθέτουμε για όλο το Νομό Μεσσηνίας.