ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

Για τον Πωλητή - Ιδιοκτήτη του ακινήτου:

 

 • Απλές φωτοτυπίες ταυτοτήτων και εκκαθαριστικών
 • Φωτοτυπία του τελευταίου Ε9 τους.
 • Φορολογικές ενημερότητες από την Δ.Ο.Υ. για την  μεταβίβαση του συγκεκριμένου ακινήτου (* στην φορολογική θα πρέπει να αναφέρεται ο ΑΤΑΚ του ακινήτου που μεταβιβάζεται).
 • Επαγγέλματα πωλητριών, εάν κάποια από αυτές είναι ελεύθερη επαγγελματίας τότε θέλουμε ασφαλιστική ενημερότητα από το αρμόδιο Ι.Κ.Α.
 • Φωτοτυπία της αποδοχής κληρονομιάς 12.326/1999 (από αυτή που έχουμε λείπουν φύλλα)
 • Φωτοτυπία του υπ’ αριθμόν 4412/1991 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου.
 • Οικοδομική άδεια.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα με σφραγίδα μηχανικού του  651/77.
 • Κατόψεις (πολεοδομίας και με τυχόν τακτοποιήσεις).
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
 • Βεβαίωση μηχανικού περί αυθαιρεσιών. Η κάθε βεβαίωση έχει δίμηνη διάρκεια από την ημέρα της αυτοψίας.
 • Τακτοποιήσεις του Ν. 4178/2013, εφόσον υπάρχουν (εξοφλημένες).
 • Τακτοποιήσεις του Ν.3843/2010 , εφόσον υπάρχουν, με την Τρίτη και τελική σφραγίδα περαίωσης από την  Πολεοδομία.
 • Πιστοποιητικό μη οφειλής φόρου κληρονομιάς από την Δ.Ο.Υ.  (θα σας ετοιμάσουμε εμείς σχετική αίτηση).
 • Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος από το Κτηματολογικό Γραφείο.
 • Κτηματολογικό Φύλλο από το Κτηματολογικό Γραφείο.
 • Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ για τα  έτη 2011,2012, 2013, 2014, 2015.

  

Για τον Αγοραστή του ακινήτου:

 

 • Απλή φωτοτυπία ταυτότητας και εκκαθαριστικού.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Φωτοτυπία όλων των Ε9 που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που υπάρχουν ακίνητα στο όνομα του αγοραστή στο Ε9, τότε επιπλέον φωτοτυπίες των συμβολαίων κτήσης των ακινήτων αυτών. Εάν φαίνονται αγροτεμάχια στο Ε9, τότε επιπλέον βεβαίωση, είτε από Μηχανικό είτε από τα τμήματα πολεοδομίας των Δήμων, από την οποία να προκύπτει ότι μέχρι και σήμερα τα ακίνητα αυτά παραμένουν αγροί και δεν έχουν καταστεί οικόπεδα.
 • Φωτοτυπία όλων των Ε1, που έχουν υποβληθεί. Εάν δεν έχουν υποβληθεί Ε1 τότε υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ότι δεν έχει εισοδήματα και δεν κάνει φορολογική δήλωση. (σφραγισμένη για το γνήσιο της υπογραφής)