Η έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ ηλεκτρολογικού ελέγχου είναι ένα απαραίτητο έγγραφο που πρέπει να έχει κάθε οίκημα πρώτα για να εξασφαλίσετε την δική σας ασφάλεια και μετά για να μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε νόμιμα όπως εσείς θέλετε βάσει των ισχυόντων νομικών περιορισμών. 

Όπως είναι γνωστό από την 1 Νοεμβρίου 2011 η ΝΕΑ Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) είναι η μόνη δήλωση που θα δέχεται η ΔΕΗ.

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν κακοτεχνίες και ελλείψεις, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, θα σας ενημερώσει και θα προχωρήσει στην έκδοση του πιστοποιητικού αφού αποκατασταθούν όλες οι παρατυπίες. 

Η καταγραφή της ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά την διαδικασία ελέγχου είναι απαραίτητη.

 

Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε έντυπη μορφή και περιλαμβάνει:

 

  • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.
  • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ.
  • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης.
  • Σχέδιο εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, πινάκων κλπ.
  • Την κάτοψη της ηλεκτρικής εγκατάστασης με τα φορτία και τα σημεία χειρισμού που την αποτελούν.
  • Ανάλυση της εγκατάστασης.
  • Υπογραφή και σφραγίδα του αδειούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού ή εγκαταστάτη (και του σωματείου στο οποίο ανήκει, για την περίπτωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη).

 

Το πιστοποιητικό στη συνέχεια παραδίδεται στον πελάτη για να το καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην εταιρεία ηλεκτροδότησης Δ.Ε.Η.