Η Επίβλεψη της εκάστοτε Κατασκευής αναλόγως των προτιμήσεων σας, γίνεται ανά στάδιο του έργου πιστοποιώντας την παράδοση του έργου του κάθε εργολάβου είτε με Επισταμένη Επίβλεψη στο εργοτάξιο, είτε με την ανάληψη της Κατασκευής του έργου.

Σε κάθε περίπτωση η Επίβλεψη γίνεται από Πολιτικό Μηχανικό με Κατασκευαστική Εμπειρία και μπορεί να γίνει διεξοδική για την ποιοτική ολοκλήρωση του έργου. 

Η παρουσία μας στο Εργοτάξιο είναι συνεχής και παραγωγική για την οργάνωση και την επιτάχυνση του έργου.

 

 • Επίβλεψη Κατασκευών
 • Διοίκηση και Οργάνωση Κατασκευών
 • Ανασκόπηση και Έλεγχο Εγγράφων και Μελετών που εκπονούν οι Ανάδοχοι
 • Επίβλεψη Εργασιών Κατασκευών
 • Έλεγχο Εφαρμογής Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικών Ελέγχων
 • Προγραμματισμό και Έλεγχο Χρονοδιαγραμμάτων Κατασκευών
 • Μέτρηση Φυσικής Προόδου Κατασκευών / Ετοιμασία Εκθέσεων Προόδου
 • Επιθεώρηση Εξοπλισμού / Υλικών
 • Διαχείριση Συμβάσεων με Αναδόχους Πιστοποιήσεις, Λογαριασμοί, Μεταβολές Εργασιών, Απαιτήσεις)
 • Παρακολούθηση Ελέγχων και Δοκιμών Λειτουργίας 

 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός ορίζεται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη κατά το στάδιο της έκδοσης της άδεια δόμησης του έργου. 

Στις συνήθεις οικοδομικές εργασίες, επιβλέπων μηχανικός ορίζετε ο μελετητής του έργου εκτός και εάν ο ιδιοκτήτης θελήσει να αναθέσει σε διαφορετικό μηχανικό την επίβλεψη του έργου του. 

Η ευθύνη και τα καθήκοντα του επιβλέποντος μηχανικού αρχίζουν από την έναρξη των εργασιών για την υλοποίηση της σχετικής άδειας, περιλαμβανόμενων και οποιωνδήποτε προκαταρκτικών εργασιών προετοιμασίας. 

 

Τα κυριότερα καθήκοντα που αναλαμβάνει ο επιβλέπων μηχανικός είναι:

 

 • Ο έλεγχος της κατασκευής για την σωστή υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας δόμησης, δηλαδή να βεβαιώνεται για την ορθή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των προνοιών της σχετικής άδειας και την ορθή εφαρμογή όλων των κατασκευαστικών στοιχείων που απορρέουν από την μελέτη του έργου.  
 • Η εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας του έργου και των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και τον εγκεκριμένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου.
 • Εφόσον υπάρχει υποχρέωση, η τήρηση και ενημέρωση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας με τις παρατηρήσεις, τις οδηγίες και τις υποδείξεις του προς τον ιδιοκτήτη και τους εργολάβους όσο αφορά τα μέτρα ασφάλειας και υγείας του έργου και των εργαζομένων.
 • Η σύνταξη του φακέλου της Ταυτότητας του Κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3843/2010.
 • Η ενημέρωση της Υ.ΔΟΜ (υπηρεσία δόμησης) για τον έλεγχο της κατασκευής από Εκλεκτή Δόμησης, στα σταδία που ορίζονται από την άδεια και η παρουσία του κατά τον έλεγχο.
 • Η επιβεβαίωση των εδαφολογικών δεδομένων της μελέτης του έργου για την θεμελίωση και εάν κριθεί αναγκαίο, η απαίτηση από τον ιδιοκτήτη να αναθέσει σε ειδικούς την διεξαγωγή εδαφομηχανικής έρευνας.
 • Η απαίτηση εργαστηριακών ελέγχων της ποιότητας των εργασιών, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

 

Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα:

 

 • Θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου από την αρμόδια Επιθεώρησης Εργασίας,  
 • Θεώρηση της άδειας δόμησης από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα.