Πολιτικός Μηχανικός (αγγλικά: Civil Engineer) είναι o Επαγγελματίας Μηχανικός, ο οποίος ασχολείται με τις Τεχνικές Όψεις της σχεδίασης και κατασκευής του Δομημένου Χώρου, εφαρμόζοντας τις αρχές της επιστήμης πολιτικού μηχανικού.

Κύριες δραστηριότητες του Πολιτικού Μηχανικού είναι ο Προγραμματισμός, η Μελέτη, η Επίβλεψη της κατασκευής, η Διαμόρφωση και η Συντήρηση κτηρίων, οδών, γεφυρών, πύργων, σταδίων, λιμανιών, φραγμάτων, υπεράκτιων και παράκτιων κατασκευών, αεροδρομίων, συστημάτων τροφοδοσίας νερού, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, υγειονομικής φροντίδας, ορυχείων, γαιωκατασκευών, κ.ά. Ασχολείται με προβλήματα σχεδιασμού, διαχείρισης και κατασκευής τεχνικών έργων και συντήρησης μεγάλης κλίμακας τεχνικών συστημάτων, όπως τα ανωτέρω.

Ως γνωστικός κλάδος χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες, όπως τη δομική μηχανική, τη γεωτεχνική μηχανική, τη θαλάσσια μηχανική, την υδραυλική, την συγκοινωνιολογία κλπ., ενώ επικαλύπτεται με περιοχές συγγενών αλλά διακριτών επιστημών όπως της Αρχιτεκτονικής και της Περιβαλλοντικής Μηχανικής.

 

Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού επιτρέπεται μόνο:

Στους κατόχους διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 38/2010.

 

Τομέας Δομικής Μηχανικής

 • Στατική & δυναμική ανάλυση των κατασκευών
 • Δομική σεισμική μηχανική
 • Αντοχή υλικών και δομικών στοιχείων
 • Ανάλυση ευαισθησίας και ευστάθεια των κατασκευών
 • Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής
 • Σχεδιασμός και ανάλυση δομικών έργων
 • Ελαστοπλαστικός σχεδιασμός κατασκευών
 • Αντισεισμική τεχνολογία
 • Κατασκευές άοπλου και οπλισμένου σκυροδέματος
 • Κατασκευές προεντεταμένου σκυροδέματος
 • Μεταλλικές κατασκευές από χάλυβα
 • Μεταλλικές κατασκευές από αλουμίνιο
 • Σύμμεικτες κατασκευές
 • Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία
 • Ξύλινες κατασκευές
 • Συντήρηση, επισκευή και ενίσχυση κατασκευών
 • Γεφυροποιία
 • Δομικά υλικά
 • Τεχνολογία σκυροδέματος
 • Πειραματική μηχανική
 • Οικοδομική και κατασκευαστική τεχνολογία
 • Ενεργειακός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων
 • Φυσική των κτιριακών κατασκευών
 • Πυροπροστασία των κατασκευών
 • Βιομηχανοποιημένη δόμηση και προκατασκευές
 • Ανάλυση κύκλου ζωής στις κτιριακές κατασκευές 

 

Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

 • Εδαφομηχανική
 • Βραχομηχανική (μηχανική πετρωμάτων)
 • Τεχνική γεωλογία
 • Τεχνική σεισμολογία
 • Γεωτεχνική σεισμική μηχανική
 • Εφαρμοσμένη γεωφυσική
 • Εργαστηριακές και επιτόπου δοκιμές γεωτεχνικής μηχανικής
 • Χωμάτινες κατασκευές και γεωτεχνικά έργα
 • Κατολισθήσεις και έργα προστασίας των εδαφών
 • Μέθοδοι βελτίωσης του εδάφους
 • Θεμελιώσεις κτιριακών και τεχνικών έργων
 • Αντιστηρίξεις
 • Σήραγγες
 • Φράγματα
 • Υπόγεια έργα
 • Τεχνολογία γεωσυνθετικών υλικών 

 

Τομέας Υδραυλικής & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

 • Μηχανική των ρευστών
 • Ροές υπό πίεση
 • Ροές με ελεύθερη επιφάνεια
 • Υπόγεια υδραυλική
 • Πειραματική υδραυλική
 • Τεχνική υδρολογία
 • Διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση υδατικών πόρων
 • Λειτουργία και διαχείριση υδατικών οικοσυστημάτων
 • Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων
 • Εγγειοβελτιωτικά έργα
 • Υδροηλεκτρικά έργα
 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Οικονομική περιβάλλοντος

 

Τομέας Θαλάσσιας & Παράκτιας Τεχνολογίας

 • Θαλάσσια υδραυλική
 • Ακτομηχανική
 • Παράκτια ωκεανογραφία
 • Πλωτές κατασκευές
 • Αγκυρωμένες κατασκευές
 • Λιμενικά έργα
 • Υπεράκτια έργα (έργα ανοικτής θάλασσας)
 • Παράκτια έργα
 • Υποθαλάσσιοι αγωγοί
 • Έργα προστασίας και ανάπλασης ακτών
 • Διαχείριση παράκτιων ζωνών
 • Αξιοποίηση θαλάσσιας ενέργειας

 

Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής

 • Σχεδιασμός και οργάνωση των μεταφορών
 • Οικονομική των μεταφορών
 • Οδική ασφάλεια
 • Κυκλοφοριακός έλεγχος
 • Συστήματα μεταφορών και Logistics
 • Δημόσιες συγκοινωνίες
 • Μετακίνηση και πρόσβαση ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με αναπηρίες
 • Επιπτώσεις μεταφορικών συστημάτων και υποδομών στο περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και κατασκευή οδικής υποδομής
 • Σχεδιασμός και κατασκευή σιδηροδρομικής υποδομής
 • Σχεδιασμός και κατασκευή αεροδρομίων
 • Εργαστηριακοί και πειραματικοί έλεγχοι υλικών οδοποιίας και οδοστρωμάτων

 

Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

 • Τεχνική οικονομική θεωρία
 • Τεχνική νομοθεσία
 • Αξιολόγηση επενδύσεων
 • Επιχειρησιακή έρευνα
 • Οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση τεχνικών έργων
 • Μηχανήματα τεχνικών έργων
 • Οργάνωση και διαχείριση κατασκευαστικών επιχειρήσεων και εργοταξίων τεχνικών έργων
 • Βελτιστοποίηση παραγωγής κατασκευών
 • Σχεδιασμός και οργάνωση προκατασκευής
 • Θεωρίες και εφαρμογές του προγραμματισμού-σχεδιασμού στην αειφόρο ανάπτυξη
 • Ασφάλεια και υγιεινή στις κατασκευές